Korrosion

Illustration av Korrosion

Ett materials, vanligtvis metalls, reaktion med omgivningen där ytan löses upp genom frätning. Det finns ett flertal olika korrosionstyper.

Den vanligast förekommande formen av korrosion orsakas av elektrokemiska processer där metalljoner frigörs från ett ämne och binds till syret i den omgivande luften via vatten. Detta gör att ytan fräts upp genom oxidering varvid rödrost bildas.

Faktorer såsom föroreningar, flödeshastigheter, temperatur, syror, läckströmmar eller metaller med olika potential påverkar korrosionshastigheten.

Bilden visar exempel på hur järn utsätts för allmän korrosion med rödrost som resultat.

Korrosion kan delas in i följande typer:

 

Läs mer på Järnkontoret

Allmän korrosion
Hela detaljens yta angrips av oxidation
Läs mer
Galvanisk korrosion
Olika metaller som är i direkt eller indirekt kontakt med varandra kan ge upphov till galvanisk korrosion till följd av en elektrisk ström som uppstår ifall metallernas potential skiljer sig år
Läs mer
Interkristallin korrosion
Höga temperaturer från svetsning kan leda till att kolet förenar sig med krom och bilda karbider med förlorat korrosionsskydd i korngränserna som resultat.
Läs mer
Järn
Om man inte direkt syftar på grundämnet Fe så menar man kol-legeringar på över 2%, vanligtvis mellan 3,5-4,5%, som gör att den ej är smidbar.
Läs mer
Korrosionsutmattning
En statiskt belastat material i kombination med en ytterligare cyklisk belastning kan leda till utmattning med sprickbildning och korrosion som följd
Läs mer
Punktkorrosion
Lokalt angrepp på rostfritt stål i främst klorida miljöer där det passiva skiktet skadats och blottlagt stålet.
Läs mer
Spaltkorrosion
Ifall vätska genom kapillärkrafter sugs in i trånga spalter kan korrosion uppstå.
Läs mer
Spänningskorrosion
Material som belastas eller har inre spänningar kan ge upphov till sprickbildning i ytan där korrosion initieras
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP