Gaser för Termisk skärning

Illustration av Gaser för Termisk skärning

Vid termisk skärning används olika typer av skydds- och skärgaser

Gaser som nyttjas vid termisk skärning står för en del av den totala skärkostnaden. Hur gasen levereras (singeltub, tolvpack, tank eller egenproducerad) påverkar kraftigt gaspriset och således också den slutliga produktionskostnaden.

Förutom att skapa själva skärsnittet så bidra de också till att skydda skräprocessen från föroreningar.

Genom att välja skärgaser med högre renhet, vilka dock kostar mer, kan man i regel öka skärhastigheterna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gaser för Laserskärning

Laser nyttjas vid tex Laserskärning 2D där två olika typer av gaser är involverade. Lasergaser, som krävs för att skapa själva laserstrålen (gäller CO2-laser) samt skärgaser som bidrar direkt till skärprocessen.

Lasergaser

- CO2-resonatorn är en så kallad gas-laser vilket menas med att strålen skapas i ett utymme fyllt med gas...

 • Koldioxid
 • Nitrogen
 • Helium

- Laserresonatorerna för Nd:YAG-laser och Fiberlaser behöver inga lasergaser utan är så kallade solid state laser där laserstrålen skapas i ett fast medium

Skärgaser
Skärgaserna har förutom att bidra till själva skärprocessen även till syfte att hålla laserstrålens väg fri från föroreningar samt skydda linsen mot stänk.

 • Oxygen
 • Nitrogen, vilken är inert således inte reagerar med omgivningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gaser för Plasmaskärning

Vid tex Plasmaskärning 2D nyttjas gaser för att utföra och stödja själv skärprocessen.

Plasmagaser
Plasmagasen är den gas som joniseras genom att spänninngssättas mellan anoden (munstycket) katoden (arbetsstycket) och på så sätt skapare ett plasma med extremt hög temperatur som smälter/förbränner materialet.

 • Syre
 • Kväve
 • Argonbaserad gas

Skyddsgas
Genom att tillsätta en skyddsgas som omsluter plasmagasen så skyddas strålen mot föroreningar.

 • Luft
 • Koldioxid
 • Nitrogen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gaser för Gasskärning

Vid tex Gasskärning 2D nyttjas gaser för att utföra och stödja själv skärprocessen.

Bränngas
Bränngasen är den gas som förvärmer arbetsstycket upp till en temperatur nära smältpunkten.

 • Propan
 • Acetylen
 • Propylen

Skärgas
Den gas som tillförs för att antända det upphettade materialet vilket skapar snittet.

 • Oxygen
CO2-laser
En lasergenerator som genererar en laserstråle genom att exitera en gasblandning med elektriska urladdningar.
Läs mer
Fiberlaser
En lasergenerator som genererar en laserstråle genom att existera en Erbiumdopad fiber med ljus.
Läs mer
Gasskärning 2D
2D Gasskärning skapar ett skärsnitt genom att förbränna arbetsstycket med hjälp av bränn- och syrgas.
Läs mer
LASER
Står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Läs mer
Laserskärning 2D
2D Laserskärning, eller sk Planlaserskärning, förbränner och skapar skärsnitt i plåtytor med hjälp av högintensivt ljus.
Läs mer
Nd:YAG-laser
En lasergenerator som genererar en laserstråle genom att exitera en Nd:YAG kristall med ljus.
Läs mer
Plasma
Plasma är en gas som tillförts så pass mycket energi att den joniserats och blivit strömledande
Läs mer
Plasmaskärning 2D
2D Plasmaskärning skapar skärsnitt i arbetsstycket genom förbränning med hjälp av plasmagas.
Läs mer
Termisk skärning
Termisk skärning avser de tre styckskärande metoderna laser-, plasma- och gasskärning.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP