Ytpåverkan vid skärande bearbetning

Illustration av Ytpåverkan vid skärande bearbetning

Vid skärande bearbetning påverkas ytan genom formförändring samtidigt som det sker en förändring av materialegenskaperna närmast ytan

Geometriskt resultat
Den bearbetade ytans geometriska ytbeskaffenhet är i basen resultatet av skärverktygets utformning och matningshastighet vilket ger en teoretisk ytjämnhet. Denna tar dock ej hänsyn till avvikelser orskakade av vibrationer i verktyget/maskinen, arbetsstyckets fjädring, löseggsbildning, löpande verktygsförslitning eller variationer i skärens positioner på ett fräsverktyg.

Läs mer under Ytjämnhet vid svarvning samt Ytjämnhet vid fräsning.

Deformationshårdnad
Då materialet i ytan och strax därunder deformeras så sker det en deformationshårdnad med hårdare yta som resultat. Graden av hårdnad är kopplad till det specifika materialets förmåga att deformationshårdnad.

Mikrosprickor
Vid bearbetning av framförallt hårdare material så uppstår mikroskopiska geometriska förändringar i form av mikrosprickor. Dessa påverkar ej mätbar ytjämnhet men försämrar materialets hållfasthet då de drastiskt kan sänker gränsen för spricktillväxt.

Fräsverktyg
Ett verktyg med fasta eller utbytbara skär som genom rotation och förflyttning avverkar materialet genom spånbrytning
Läs mer
Hållfasthet
Förmågan att hos ett material ta upp statiska och dynamiska laster utan att skadas
Läs mer
Ytjämnhet
Ytjämnhet är ett mått på hur slät eller grov en yta är
Läs mer
Ytjämnhet vid fräsning
Ytjämnheten vid fräsning beror bland annat på skärets utformning, skär- och matningshastighet samt antalet skär och vibrationer
Läs mer
Ytjämnhet vid svarvning
Ytjämnheten vid svarvning beror bland annat på skärets utformning, skär- och matningshastighet samt löseggsbildning och vibrationer.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP