Stegringsintervall

Temperaturskillnaden mellan likvidus- och solidustemperaturen för ett material

Stegringsintervallet beror på legeringsämnen som gör att materialet stelnar successivt vid olika temperaturnivåer tills fullständigt stelning uppnåtts.

För tex järn som i grunden består av en järn-kol-legering kan man utläsa vad som händer under stegringsintervallet i ett järn-kol-diagram, även kallat fasdiagram.

En ren metall, utan legeringsämnen, har inget stegringsintervall.

Järn
Om man inte direkt syftar på grundämnet Fe så menar man kol-legeringar på över 2%, vanligtvis mellan 3,5-4,5%, som gör att den ej är smidbar.
Läs mer
järn-kol-diagram
Järn-kol-diagrammet visar vilka strukturer som uppstår hos olegerat kolstål vid olika kolhalter och temperaturer.
Läs mer
Legering
En blandning mellan (oftast metaller) material, varav en huvudkomponent och en tillsats, som gör att det slutgiltiga materialet får specifika egenskaper. Önskade egenskaper kan vara hårdhet, duktilitet eller bearbetningsbarhet.
Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP