Seghet

Ett materials förmåga att motstå fortsatt tillväxt av en initierad spricka

Seghet kan mätas med slagprov, Charpy hejarprovning, för att mäta mängden energi materialet kan absorbera utan att brott uppstår vid specifika temperaturer. Den upptagna energin från slagprovet mäts upp till ett seghetsvärde.

Motsatsen till segt material är sprött material där tillväxten av en spricka är omedelbar och snabbt leder till materialbrott utan nämnvärd deformation. De flesta material kan vara både spröda och sega beroende på temperatur. Det är såles viktigt att veta temperaturintervall för att välja rätt material för en specifik applikation där ett segt brott ofta är fördelaktigt.

Seghet förväxlas ofta med duktilitet som istället är ett mått på hur mycket bestående deformering, så kallad plastisk deformering, ett material kan genomgå innan sprickor uppstår.

Duktilitet
Ett materials förmåga att genomgå permanent deformering utan att sprickor initieras.
Läs mer
Segt brott
Ett brott som ej uppstår plötsligt utan föregås av plastisk deformation, en sk brottförlängning
Slagprov
En stav med standardiserad utformning för att testa ett materials seghet genom slagprovning
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP