Portalstyrning

Illustration av Portalstyrning

Portalstyrning är en styrning ofta använd för positionering av ett verktyg inom det kartesiskt koordinatsystem (X,Y,Z)

En portalstyrning består i grunden av en bom som förlfyttas i horizontalplanets x-led längs en räls på grundstrukturen. En löpare monterad på bommen sörjer för förflyttningen i horizontalplanets y-led. Kombinationer av dessa förflyttningar positionerar löparen inom portalstyrningens horisontella arbetsområde. Geom ytterligare en styrning monterad på löparen kan hållaren för verktyget positioneras i höjdled. Man kallar detta även för kaskadaxelsystem.

Vid 2D-skärning [1] med exempelvis laser, plasma, gas och vatten så används vanligtvis denna uppsättning axlar.

Vid 3D-skärning baserad på portalsystem så tillkommer vanligtvis två till axlar monterade på hållaren där den ena styr vinkeln mot horisontalplanet och den andra rotationen kring z-axeln [2]. Denna lösning används vanligtvis för att skapa fogberedning inför efterföljande svetsning men kan för tex Plasmaskärning nyttjas för att kompensera för den vinkelavvikelse som uppstår pga icke parallella snittytor.

Vid 3D-applikationer där man har lägre toleranskrav kan ofta vanliga industrirobotar sköta positioneringen av verktyget. Det finns även specialrobotar med toleranser motsvarande portalstyrningens. Positioneringen i båda dessa fall sker genom kombinerade rörelser av robotens armar.

För att öka arbetsområdet för robotar kan dessa kombineras med en portalstyrning i horisontalplanet.

LASER
Står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Läs mer
Plasma
Plasma är en gas som tillförts så pass mycket energi att den joniserats och blivit strömledande
Läs mer
Portalstyrning
Portalstyrning är en styrning ofta använd för positionering av ett verktyg inom det kartesiskt koordinatsystem (X,Y,Z)
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP