Värmeledningsförmåga

Ett materials förmåga att leda värme från en del av materialet till en annan.

Värme är energi, den del av ett material som är varmare har högre energi än resterande kalla delar. Partiklar med hög energi har en förmåga att dela med sig av sin energi till omgivande partiklar med lägre energi.

Partiklarna i en metall länkas samman med vad man kallar metallbindning. Detta innebär att atomerna delar med sig av elektroner över hela metallen. Det är detta som gör att värme vanligtvis har god ledningsförmåga i en metall. En metalls värmeledningsförmåga är ett mått på hur bra energi och elektroner kan röra sig från en del av metallen till en annan och kan således även utläsas av en metalls förmåga att agera elektisk ledare.

Värmeledningsförmåga betecknas λ med enheten 1/C°, W/(m • k)

Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP