Slagg vid framställning av metall

En joniserad smälta bestående av främst oxider vars syfte är att tillhandahålla en optimal metallframställningsprocessen.

En slagg är en joniserad smälta som är i kontakt med och reagerar med metallfasen vid samtliga enhetsprocesser under framställningsprocesser.

Slaggens sammansättning samt egenskaper varieras beroende på enhetsprocessen och önskade slutegenskaper hos materialet.

Huvudsakligen finns tre syften hos en slagg:

1. Slaggen hindrar metallbadet från att komma i kontakt med omgivande atmosfär genom att flyta ovanpå badet. Kontakt med omgivande atmosfär bidrar till värmeförluster samt oönskade reaktioner.

2. Slaggen fångar upp oxider, sulfider, samt övriga oönskade föreningar och inneslutningar från smältan.

3. Slaggen agerar som "tvättsvamp" vid olika raffineringssteg. Metallbadet och slaggen reagerar på ett sådant sätt att nya produkter bildas. De oönskade av dessa hamnar hos slaggen. Ofta förekommande komponenter av en slagg är Kalciumoxid (CaO), Kiseldioxid (SiO2), Aluminiumoxid (Al2O3), samt Magnesiumoxid (MgO).

Vid samtliga enhetsprocesser separeras slaggen från metallbadet vid processens slut. Detta görs genom slaggdragning, varvid slaggen skrapas av metallbadets yta. Därefter låts slaggen svalna. Slaggen behandlas sedan för att ta tillvara på och återanvända så stor andel av slaggen som möjligt. Metallutvinning är den viktigaste process som utförs på slaggen.

Till exempel kan slaggen från masugnsprocessen användas som "grus" då man bygger väger.

Mer om detta kan läsas här: https://www.jernkontoret.se/sv/stalindustrin/tillverkning-anvandning-atervinning/restprodukter/slagg/

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP