Kolfärskning

Enhetsoperation då kol omvandlas till koloxid eller koldioxid och uppgår i slaggen varvid kolhalten i metallbadet sänks.

Syftet med kolfärskning som enhetsoperation är att rena metallbadet från kol. Oftast görs detta genom tillsats av syre, varvid koloxid- eller koldioxidgas bildas och bubblar utifrån metallbadet. Kolfärskning av stål görs vanligtvis i en konverter ugn, varför "konvertering" och "kolfärskning" ibland används som synonymer. Konvertering innebär generellt en process som nyttjar en gasblandning innehållandes syre för att avlägsna något element från metallbadet.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP