1.2.1 Produktarkitektur

Skapa trädstruktur över produktens beståndsdelar

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Produktens beståndsdelar

De flesta produkter består av två eller flera beståndsdelar som kan beskrivas med sina egna specifika funktioner och syften. Det finns många fördelar med att göra en noggrann uppdelning och beskrivning av dessa beståndsdelar.

Produktarkitektur

Gör en visuell uppdelning där man visar den kompletta produkten i toppen som förgrenas ut i flera nivåer av underliggande grupper hela vägen ner till de enskilda beståndsdelarna.

Definiera gränssnitt

Vardera beståndsdel bör tilldelas ett antal gränser inom vilken lösningen skall rymmas, såsom tex inom vilken volym den måste rymmas, hur mycket värme den får avge, max vikt etc. Detta gör det enklare att utveckla respektive beståndsdel utan att hela tiden behöva ta hänsyn till angränsande system. Dessa gränssnitt börjar ofta ganska brett men smalnar av allt eftersom utvecklingen fortskrider.

Sprängskiss

Ifall man kommit så långt att produkten finns uppritad som 3D-modell kan en sprängskisser hjälpa till att ytterligare öka förståelsen för hur de olika beståndsdelarna interagerar med varandra inför fortsatt utveckling.

Tänk gärna modul

Det finns en stor vinning i att så tidigt som möjligt jobba med att modularisera sin produkt vilket betyder att den slutliga produkten är delvis eller helt och hållet uppbyggd av ett antal standardmoduler som kan kombinera för att anpassa sin produkt mot olika kundtypers behov eller behov som ändras över tiden.

Förutom färre komponenter och större variation av slutprodukten så leder moduluppbyggnaden ofta till fördelar vid tillverkning samt att man kan byta ut hela moduler vid service. Läs mer om detta under kapitlet Design for Modularity.