1.2.3.1 CE-märkning

Stegen för fullvärdig CE-märkning

Illustration av CE-märkning

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Deklaration om överensstämmelse

Declaraition of Conformity (DOC) ligger till grund för att få CE-märka en produkt. För att uppnå detta skall följande uppfyllas.

A - Identifiera och uppfyll relevanta direktiv

Direktiv är olika samlingar av generella regelverk kring ett antal specifika områden. Hit hör bland annat:

 • LVD – Lågsvoltsdirektivet (även kallat lågspänningsdirekitvet)
 • EMC – Direktivet
 • RED – Radioutrustningsdirektivet
 • MDD – Medical devises directioves
 • Food Contact Regulation
 • MD – Maskindirektivet
 • RoHS – Miljödirektiv elektronisk utrustning
 • WEEE – Avtallshantering elektronik
 • ERP – Ecodesigndirektivet
 • REACH-förording kring kemikalier
 • R&TT
 • Direktiv för Leksaker
 • ATEX-direktivet – Explosiv atmosför
 • Förpackningsdirektivet

B - Identifiera och uppfyll relevanta standarder

Genom att uppfylla så kallade harmoniserande standarder kopplade till relevanta direktiv  så kan man säkerställa att direktiven är uppfyllda. Dessa standarder ställer med specifika och kvantitativa krav på produkten. I vissa fall så finns det ingen passande standard och då måste man själv bevisa att direktivet uppfylls.

Då vardera direktiv har en mängd olika underliggande standarder så listas dessa ej upp här.

C - Utför tester av produkten

Genom fysiska tester bevisar man att standarderna och direktiven verkligen uppfylls. Läs mer under kapitlet Nollserie & Produkttester.

D - Skapa en Teknisk fil

Produktens uppbyggnad, ingående testparametrar och resultat sammanställs i en så kallad Teknisk fil som är själva beviset för uppfyllnad.

E - Sammanställ Deklaration om överensstämmelse

Slutligen sammanställs ett dokument med generell fakta om produkten och hur den tillverkas ihop med en sammanfattning av berörda direktiv, standarder samt  testresultat och teknisk fil vilket sedan signeras av ansvarig utgivare av produkten.

 

Länkar Beskrivning Ägare
Extern Fördjupad information om CE-märkning SIS
Extern Checklista CE-märkning European CE Association