Du är här

AOD-konvertering

Kolfärskning, slaggreducering, raffinering, svavelrening och slutjustering av rostfritt stål efter att det från skrot smälts i en ljusbågsugn.

Beskrivning
Illustration av AOD-konvertering

Hur fungerar metoden

Det flytande stålet förs, via en skänk, från smältning med ljusbågsugn till en AOD (Argon Oxygen Decarburization) konverter. I konvertern sker kolfärskning, slaggreducering, raffinering, svavelrening (likt den svavelrening som görs på råjärn) och slutjustering av stålet. Slaggbildare tillsätts vid processens start, vilka bildar en slagg (3) med förmåga att tillgodese raffinering, rening, samt minska värmeförluster. 
 
Kolfärskning sker genom att en blandning mellan syrgas och argon tillförs via en lans i toppen (1) och/eller via dysor monterade i sidan eller botten (2) av konvertern. Trycket som gasen träffar slaggfasen med orsaker bildandet av ett sk "öga", som är en öppning i slaggen så att metallbadet är exponerat. Zonen där reaktioner äger rum sammanfaller med det biladade ögat och kallas då för brännfläcken.
 
Blåsning med lans/dysor sker i omgångar med ökad mix av argon för varje steg. Den ökade mängden argon per tillfälle medför en begränsning av kromoxidationen. Samtidigt så förångas de, i rostfritt stål, oönskade ämnena bly, zink och vismut under färskningsförloppet. När kolet förbränns medför detta även en ökad temperatur i konvertern, som saknar annan källa för uppvärmning. Processgaser som inte återförs till smältan fångas upp (4). 
 
Slaggreducering innebär att krom återförs till smältan från slaggen. Detta sker genom att ferrokisel tillsätts under omrörning med hjälp av argon. Krom är ett viktigt samt dyrt legeringselement för rostfria stålsorter. Därmed är det av stor vikt att krom återförs till smältan. Slaggreducering leder också till att kromoxid och manganoxid reduceras, därefter justeras slaggens basicitet genom att kalk tillsätts.
 
Raffinering och svavelrening sker därefter genom omröring med argon och slaggtillsats av kalk och flusspat som reduceras med ferrokisel eller aluminium. Vid behov görs justeringar vid efterföljande skänkbehandling. 
 

 

Nästa steg: Skänkbehandling

Föregående steg: Smältning av stålskrot med ljusbågsugn

Basicitet
Slaggbasicitet definieras som kvoten av mängden basiska reagens mot mängden syra reagens
Läs mer
Kolfärskning
Enhetsoperation då kol omvandlas till koloxid eller koldioxid och uppgår i slaggen varvid kolhalten i metallbadet sänks.
Läs mer
Raffinering
Behandling av ett material eller en vätska för att minimera föroreningsämnenas halter
Rostfritt stål
Stålsorter som har en passiv film vid ytan vilket bidrar till skydd emot aggressiva miljöer samt korrosion.
Läs mer
Skänk
Behållare för flytande metall.
Läs mer
Slaggbildare
Slaggbildare används för att underlätta bildande av en slagg med önskade egenskaper, som har möjlighet att separera oönskade ämnen från metallbadet.
Läs mer
Slaggreducering
Enhetsoperation med syfte återföra önskvärda metalliska ämnen från slaggen till metallbadet.
Läs mer
Smältning av stålskrot med ljusbågsugn
Framställning av flytande stål genom att smälta stålskrot i en ljusbågsugn.
Läs mer
Stålskrot
Återvunnen stål som används vid skrotbaserad ståltillverkning.
Svavelrening
Svavel har en (oftast) negativ inverkan på färdiga stålprodukter. Raffinering av svavel är dessutom relativt svårt när väldigt låga svavelhalter önskas. På grund av detta brukar svavelrening som enhetsoperation utföras vid flera eller samtliga processteg under ståltillverkningen.
Läs mer