Du är här

Varmvalsning av plåt

Valsande bearbetning där ett uppvärmt arbetsstycke pressas mellan två roterande valsar för att minska dess tjocklek. Hettan gör att kornen rekristalliseras.

Beskrivning
Illustration av Varmvalsning av plåt

Hur fungerar metoden

Arbetsstycket, vanligtvis slabs, förvärms till sin rekristallisationstemperatur i en ugn. Under upphettningen skapas oxidskikt på metallens yta, ett sk glödskal.

Dett uppvärmda arbetssycket matas ut till en rullbana där arbetsstyckets yta rengörs från glödskal genom att vatten sprutas på med högt tryck. Den snabba kylningen får skalet att krackelera varefter kraften från vattenstrålen effektivt avlägsnar föroreningarna.

Arbetsstycket passerar därefter upprepade gånger, sk stick, justerbara förvalsar som valsar ned tjockleken från drygt 200mm ned till ca 30mm. Då valsningen även innebär att bredden ökar, sk bredning används vertikala valsar för att styra slutlig bredd. Under denna process så avlägsnas nyformat glödskal löpnade. Rullbanan är så pass lång att den kan rymma den slutliga längden på båda sidor om valsstationerna.

Den upp emot 25m långa arbetsstycket rullas därefter upp till en coil i en coilbox för att spara utrymme i processen och för att utjämna värmen som är lägre i ändarna.

Coilens ände klipps sedan av innan den rullas ut inför själva varmvalsningen genom ytterligare valspar ned till en tjocklek på mellan 16mm och 2mm medan ytterligare glödskal löpande avlägsnas. Dessa valsuppsättningar är justerabara i flera axlar för att kunna styra planheten och skapa en jämn tjocklek.

Slutligen rullas nu den färdigställda plåten upp till en coil som sakta kyls ned för att erhålla eftersträvad och homogen mikrostruktur. 

Eftersom materialet varmbearbetas så sker en rekristallisation av kornen vilket ger isotropa egenskaper i motsats till kallvalsning av plåt som är en av de möjliga efterbearbetningarna av färdig coil. 

Coils säljs sedan direkt till slutkunder eller levereras till ett steel service scenter som slittas upp till smalare coils, sk band, alternativt klipps till formatplåt.

Coil
Inom ståltillverkning avser coil en rulle med valsad plåt
Coilbox
En uppsamlingsenhet där den förvalsade plåten rullas upp för att frigöra plats samt för att jämna ut värmen innan ändklippning och ytterligare nedvalsning till slutlig dimension
Glödskal
En tunn oxidbeläggning som bildas då hett metall i fastfas kommer i kontakt med syre.
Läs mer
Isotropa egenskaper
Ett material som är isotropiskt har samma fysikaliska egenskaper i alla riktningar.
Kallvalsning av plåt
Valsande bearbetning där ett arbetsstycke pressas mellan roterande valsar för att minska dess tjocklek utan rekristallisation av materialets korn.
Läs mer
Slabs
Stränggjutna platta rektangulära ämnen från 200x400mm till 250x2000mm. Även kallade plåtämnen. Nyttjas för att skapa formatplåt, band och coils.
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Likaxlig mikrostruktur av korn
Större minskning hos arbetsstycke möjlig
Kräver lägre kraft
Lägre toleranskontroll
Sämre mekaniska egenskaper
Sträv ytfinhet på grund av oxidation