Integritetspolicy och Användaravtal

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för Manufacturing Guide Sweden AB, hädanefter kallat MG. Vår integritetpolicy beskriver hur vi samlar in, använder, överför och lagrar information om vår webbtjänsts användare. MGs integritetspolicyn utgår ifrån EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation).

Om du väljer att inte registrera dig som användare på MG kan du ändå besöka vissa av delar av Tjänsten helt anonymt.

MG samlar in och uppdaterar sådan information som erhålls automatiskt via din användning av våra tjänster, via direktkontakt med dig, från tredje part eller via någon annan av våra leverantörer.

Informationen används för att administrera, stödja, förbättra och få feedback på våra tjänster samt för att upptäcka och förebygga fel, brott mot vår nätverkssäkerhet, lagstiftning eller våra avtalsvillkor.

MG kan komma att uppdatera sin integritetpolicy från tid till annan. Ifall vi ändrar policyn på ett väsentligt sätt kommer detta att meddelas.

1. Insamling och användning av personuppgifter – information du lämnar oss

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Bild- och ljuduppgifter om en person räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade eller kodade uppgifter är personuppgifter om någon har en nyckel som kan koppla dem till en person.

Du kan bli ombedd att lämna personuppgifter och annan information när du är i kontakt med MG. Det kan exempelvis vara dina person- och kontaktuppgifter, registrering och betalningsuppgifter, detaljer kring deltagande i evenemang, utlottningar eller undersökningar och vissa relevanta uppgifter om dina kontoinställningar.

Du är inte skyldig att lämna de personuppgifter som MG efterfrågar, men om du väljer att inte göra det, kan det i vissa fall medföra att MG inte kan förse dig med våra produkter eller tjänster eller svara på vissa frågor.

MG kan komma att använda informationen i överensstämmelse med den här integritetpolicyn. Det innebär att personuppgifter kan komma att kombineras med annan personlig information för att tillhandahålla och förbättra våra produkter, tjänster, innehåll och reklam. Om du är registrerad användare kan vi dessutom komma att kontakta dig för att inhämta feedback till vårt löpande arbete med att förbättra tjänsten.

Om du inte vill erhålla information eller bli kontaktad av MG markeras det i dina kontoinställningar. Mailutskick som genomförs genom tredje part innehåller möjlighet för mottagaren att enkelt avregistrera sig från ytterligare utskick.

I vårt CRM-system registrerar vi kontaktuppgifter samt noteringar kring kommande, pågående och genomförda kundkonversationer som vi anser att båda parter har nytta av under fortsatt kontakt. Dessa sparas endast så lång tid som de uppfyller detta syfte. Vi noterar aldrig känsliga personuppgifter såsom till exempel uppgifter om någons hälsa, religiösa åskådning eller politiska åsikter.

2. Information MG samlar in automatiskt via Tjänsten

MGs tjänst, såsom dess webbsidor, onlinetjänster, interaktiva applikationer, e-postmeddelanden och reklam kan använda "cookies" och andra tekniker som hjälper oss att bättre förstå användarnas beteende samt vilka delar av vår webbtjänst som besöks. Syftet är huvudsakligen att underlätta mätningar av effektiviteten av användarens webbsökningar för att hela tiden kunna förbättra tjänsten.

Som de flesta Internettjänster, samlar MG in viss information automatiskt om din användning av våra tjänster, såsom generiska typer av data som tider och volymen av användning av Tjänsten samt trafikuppgifter.

Det kan vara nödvändigt - enligt lag, juridisk process, tvister och/eller förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, att lämna ut dina personuppgifter eller annan information rörande användandet av tjänsten.

Vi kan också lämna ut information om dig om vi bedömer att ett utlämnande är nödvändigt för att upprätthålla våra villkor eller skydda vår verksamhet eller användare. Dessutom, i händelse av en omorganisation, fusion eller försäljning kan vi komma att överföra all personlig information som vi samlat in till relevant tredje part.

MG kan komma att lämna ut Registreringsuppgifter och/eller information om dig och ditt Konto till myndigheter som upprätthåller lag och ordning, till statstjänstemän, och/eller till tredje man, om vi bedömer att ett utlämnande är nödvändigt för att upprätthålla lagbestämmelser, våra Villkor eller för att skydda vår verksamhet eller användare.

I händelse av en omorganisation, fusion eller försäljning kan MG komma att överföra alla Registreringsuppgifter och/eller information om dig och ditt Konto som vi samlat in till relevant tredje part.

Om ett företag har tecknat licens för anställdas åtkomst till Tjänsten, kan viss information om användning av Tjänsten lämnas till arbetsgivaren.

3. Tredje parts webbtjänster och tjänster

MG webbtjänster, produkter, applikationer och tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbtjänster, produkter och tjänster. Våra produkter och tjänster kan också använda eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part.

Information som samlas in av tredje part, vilket kan inkludera sådana saker som platsdata eller kontaktuppgifter, styrs av deras integritetspolicy.

4. Säkerhet

All data som samlas in via sajten eller utskick sparas hos väl etablerad tredje parts servrar vars ägare i sin tur uppfyller GDPR. MG eftersträvar största möjliga säkerhet vid överföring och lagring av personuppgifter och annan användarinformation, men kan inte garantera en total säkerhet.

5. Frågor om integritet

Om du har några frågor eller funderingar kring MGs integritetpolicy eller databehandling eller om du vill begära tillgång till, ändra eller radera den information som finns kopplad till dig som person. Vänligen kontakta oss via hänvisad epostadress eller feedbackformulär.

MG behandlar dina frågor och eventuella klagomål så fort det är möjligt.
 

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-22

-----------------------------------------------------

 

Villkor för användning av tjänsten

Tjänsten Manufacturing Guide (nedan kallat MG) tillhandahålls i enlighet med dessa villkor.

MG:s intentioner med tjänsten är att förenklar arbetsvardagen för de som arbetar med produktutveckling och tillverkning. Detta främst genom teknik- och kompetensspridning samt tillhandahållande av ett nätverk av relevanta leverantörer.

Avtalet gäller i relevanta delar både för privatpersoner (de som läser innehållet) samt för medlemsföretag (företag som vill utöka sin exponering på sajten).

1. Krav för användning av tjänsten

MG strävar efter att hålla hög tillgänglighet till tjänsten men det är upp till användaren att används sig av den mjukvara, hårdvara samt internetuppkoppling som krävs för normalt användande av tjänsten.

Höghastighetsanslutning samt senaste version av webbläsare och/eller mobilapplikation rekommenderas.

Tjänsten ingår inte som en del i någon annan produkt eller annat erbjudande och inget köp eller annat införskaffande av en annan produkt utgör en garanti eller kan tas till intäkt för att du får tillgång till Tjänsten.

2. Ditt konto

Som registrerad användare av Tjänsten kan du skapa ett konto (”Konto”). Avslöja inte information rörande ditt Konto för någon annan. Du är ensamt ansvarig för att bevara sekretess och säkerhet för ditt Konto och för alla aktiviteter som sker på eller via ditt Konto, och du åtar dig att snarast meddela MG om eventuella sekretess- ,säkerhets- eller andra överträdelser skett på ditt Konto. MG är inte ansvarigt för skada till följd av otillåten användning av ditt Konto.

Till kontot kan du även koppla ett företag genom att ange ett organisationsnummer.

Du åtar dig att ge korrekt och fullständig information när du registrerar uppgifter samt att uppdatera angivna uppgifter för att bibehålla dem korrekta och fullständiga.

Du accepterar att MG kan spara och använda de Registreringsuppgifter du tillhandahåller för att underhålla ditt Konto och för att debitera godkända avgifter till ditt Konto.

Tjänsten är underkastad Manufacturing Guides Integritetspolicy.

3. Betaltjänster

Genom betaltjänster kan du bland annat möjliggöra administrering av företagsprofil samt styra hur företaget exponeras. Köpt tjänst aktiveras omgående vid beställning.

4. Betalningsvillkor

Faktura förfaller till betalning tjugo (20) dagar efter datum för fakturans utfärdande. Alla priser är exklusive moms. MG förbehåller sig rätten till årliga prisjustering av gällande prislista.

Avtal för årsvisa betaltjänster (tex ett års Basexponering) är giltigt från den dag beställning skett med en avtalsperiod på 12 månader och löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på 30 dagar innan avtalsperiodens utgång. Uppsägning ska ske skriftligen. Om ingen uppsägning utförs förlängs berörd tjänst med automatik, ifall inget annat överenskommits, med ytterligare 12 månader.

Avtal för icke tidsbundna betaltjänster (tex Riktad exponering) är giltiga från den dag beställning skett framtills detts leverans fullgjorts och avslutas därefter med automatik.

5. Säkerhet

Åtkomst till tjänsten ska enbart ske genom användning av det webbgränssnitt eller den mobilapplikation som tillhandahålls av MG. Du åtar dig att inte ändra mjukvaran på något sätt eller i någon form eller att använda ändrade versioner av mjukvaran i något syfte,

Det är inte tillåtet att gå in på, eller försöka gå in på, ett konto som du inte har behörighet till.

6. Material som du tillhandahåller genom tjänsten

Delar av Tjänsten erbjuder interaktiva funktioner som gör det möjligt för dig att skicka in och tillhandahålla information (inklusive länkar till tredjepartsinnehåll) som är öppna för och kan kommas åt av allmänheten.

Du accepterar att allt ditt användande av sådana funktioner, inklusive allt material som har skickats in eller lagts upp av dig, sker på ditt eget ansvar.

Du åtar dig vidare att lämna korrekt och komplett information i samband med att du skickar in eller lägger upp material på Tjänsten.

Du garanterar att du har inhämtat alla erforderliga rättigheter och licenser för att kunna tillhandahålla eget och annans material på Tjänsten samt att användningen inte bryter mot någon lag, inte heller medverkar till intrång eller annat olagligt beteende.

Du upplåter till MG, utan några skyldigheter eller ersättningskrav, en icke-exklusiv, i tiden obestämd licens utan territoriell begränsning, att framställa exemplar, tillgängliggöra för allmänheten, ändra, vidareupplåta eller på annat sätt nyttja det material du tillhandahåller (skickar in och/eller lägger upp) på Tjänsten.

MG förbehåller sig rätten att inte ta emot eller tillgängliggöra tillhandahållet material och att ta bort eller ändra innehåll när som helst, efter eget gottfinnande, utan underrättelse eller ansvar.

MG har en rätt, men ingen skyldighet, att övervaka innehåll som du skickar in eller lägger upp eller som i övrigt finns tillgängligt på Tjänsten, att undersöka anmälda eller misstänkta brott mot detta Avtal, samt att vidta de åtgärder som MG , efter eget gottfinnande, anser lämpliga, inklusive, utan begränsning, uppsägning enligt detta Avtal.

7. Material som MG tillhandhåller genom tjänsten

Merparten av det material som tillhandahålls av MG är baserat på tredje parts material samt på kommunikation med användare som delar med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter.

Innehåll och tjänster som är tillgängliga via Tjänsten innehåller information och material  om och länkar till tredje parters webbplatser och material.

Beskrivningar och datavärden tillhandahålls enbart som information. MG strävar ständigt efter verifierat och uppdaterat innehåll men kan inte garantera korrektheten i tillhandhållet materialoch har därför inget ansvar eller några skyldigheter avseende annat material, produkter, eller tjänster som tillhandahålls direkt av MG eller av tredje parter.

8. Immatteriella rättigheter

MG innehar upphovsrätt, databasrätt och andra rättigheter till Tjänsten som sådan (sammanställningen av Tjänstens innehåll) samt dess grafik, användargränssnitt, eget material, redaktionellt innehåll samt de egna datorprogram som används för att implementera Tjänsten och skapa åtkomst till Tjänstens innehåll.

Det är inte tillåtet att, på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts i detta Avtal eller i lag, att, framställa exemplar, tillgängliggöra för allmänheten, ändra eller vidareöverlåta Tjänsten som sådan och/eller innehåll som består av skyddat material. Det är inte heller tillåtet att göra utdrag och/eller återanvända väsentliga delar av Tjänstens innehåll eller att göra upprepade utdrag och/eller återanvända icke väsentliga delar av innehållet

9. Uppsägning, avbrytande eller upphörande av tjänsten

Om du bryter mot bestämmelserna i detta Avtal, eller om MG har grund att tro att så är fallet, eller om tillhandahållet material inte ligger i linje med MG:s syfte, kan MG efter eget gottfinnande och utan att i förväg meddela dig (i) säga upp Avtalet och/eller ditt Konto men fortfarande hålla dig ansvarig för de belopp hänförliga till ditt Konto och som förfallit till betalning t.o.m. uppsägningsdagen, (ii) säga upp din programvarulicens, och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till Tjänsten (eller någon del därav).

MG förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller lägga ned Tjänsten (eller del därav eller innehåll däri) när som helst och MG kan inte hållas ansvarigt gentemot dig eller tredje man om MG väljer att utöva denna rättighet. I den utsträckning det är möjligt kommer MG att förvarna dig om sådana ändringar, avbrytanden eller nedläggningar av Tjänsten.

10. Försäkran om skadeslöshet

Under inga omständigheter är MG ansvarig för några skador som beror på användning eller oförmåga att använda material som finns på denna Tjänst eller någon länkad Webbtjänst och inte heller för något krav från en tredje part, inklusive och utan begränsning, direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, straffbara, följdskador eller andra skador (inklusive och utan begränsning utebliven vinst, förlorade intäkter, eller liknande ekonomisk förlust), och det vare sig skadan beror på kontraktsbrott eller annan handling.

Du försäkrar att du ska hålla MG skadeslös avseende krav som uppkommer på grund av dina överträdelser av detta avtal samt brister i garantier som lämnats avseende material som du tillhandahåller Tjänsten.

MG ska hållas skadeslös också avseende alla åtgärder vidtagna av MG för att undersöka misstänkt brott mot detta avtal, eller som ett resultat av sådana efterforskningar eller om det konstateras att brott mot detta avtal skett.

Detta innebär att du inte kan stämma eller i övrigt återvinna några förluster eller få ersättning för skador från MG på grund av beslut att avlägsna eller vägra behandling av material, beslut att varna, stänga av eller säga upp din tillgång till Tjänsten, eller annan åtgärd vidtagen av MG.

11. Ändringar

MG förbehåller sig rätten att när som helst ändra i Villkor för användning av Tjänsten. Väsentliga ändringar kommer att kommuniceras och äger, om de accepteras, omedelbart giltighet och blir del av detta Avtal. Om du inte vill acceptera ändringar har MG rätt att säga upp detta Avtal och avsluta åtkomsten till Tjänsten.

MG kan sända meddelanden till dig gällande Tjänsten via den e-mail du uppgivit i ditt Konto eller via brev till postadressen du eventuellt uppgivit i ditt Konto, eller genom att lägga upp meddelandet på Tjänsten. Alla meddelanden har omedelbar effekt.

12. Övrigt

Detta Avtal utgör den fullständiga överenskommelsen mellan dig och MG och reglerar ditt nyttjande av Tjänsten.

Om någon del av detta Avtal skulle vara ogiltig eller icke verkställbart skall den delen tolkas i enlighet med tillämplig lagstiftning och, i största möjliga mån, parternas ursprungliga avsikter, och resterande delar ska fullt ut äga fortsatt tillämpning.

MGs underlåtelse att genomdriva en rättighet eller bestämmelse i detta Avtal utgör inte ett avstående av dessa eller andra rättigheter och bestämmelser.

Tjänsten sköts av MG från dess kontor i Stockholm. Du åtar dig att följa alla lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga på din användning av Tjänsten. Detta Avtal och användningen av Tjänsten regleras av svensk rätt och i svensk domstol.

Du accepterar att MG, utan ansvar gentemot dig, kan komma att lämna ut Registreringsuppgifter och/eller information om dig och ditt Konto till myndigheter som upprätthåller lag och ordning, till statstjänstemän, och/eller till tredje man, om vi bedömer att ett utlämnande är nödvändigt för att upprätthålla lagbestämmelser, våra Villkor eller för att skydda vår verksamhet eller användare.

Du accepterar också att, i händelse av en omorganisation, fusion eller försäljning att MG kan komma att överföra alla Registreringsuppgifter och/eller information om dig och ditt Konto som vi samlat in till relevant tredje part.

Manufacturing Guide Sweden AB
Organisationsnummer 556762-1668

Villkoren är senats uppdaterade 2018-04-13 (Uppdatering av 3. Betaltjänster & 4. Betalningsvillkor)

----------------------------------------------------