Du är här

Framställning av aluminiumoxid genom Bayermetoden

Framställning av aluminiumoxid genom upplösning av bauxit.

Beskrivning

Hur fungerar metoden

Den förmalda bauxiten placeras i en vattenlösning av natriumhydroxid som sedan värms upp och trycksätts[1]. Lösningen tillsammans med förhöjd temperatur och tryck bidrar till ett speciellt förhållande där endast aluminiumföroreningarna i bauxiten är lösliga vilket innebär att de kan separeras genom filtrering. Lösningen från autoklaven späds med tvättlut vilket resulterar i att temperaturen sjunker innan den vidaretransporteras.

Den nuvarande processlösningen kräver ytterligare separation för att avskilja olösliga föroreningar som rödslam. Lösningsseparationen genomförs via sedimentering [2] där rödslammet sjunker till botten och processlösningen dekanteras, filtreras och förs vidare till värmeväxlare för nedkylning av lösningen . Lösningen transporteras in i en tank där kristallisering av aluminiumhydroxid [3] påtvingas genom tillsättning av kärnbildare. Fällningen separeras från lösningen och tvättas sedan med vatten. 

För att separera aluminiumhydroxid genomförs en kalcinering [4] vilket innebär att man värmer upp aluminiumhydroxiden till en viss temperatur som resulterar i en sönderdelning till aluminiumoxid och vattenånga. Aluminiumoxiden kyls ner efter värmebehandlingen och processen bidrar till renhetsgrader på över 99%. Aluminiumoxiden är nu färdig för användning som råvara inom framställning av primäraluminium genom Hall Héroult-metoden