1. Introduktion

Vi vill skapa bättre förutsättningar för idéägare och innovationsrådgivare att ta produktidéer till fullskalig produktion genom svenska produktutvecklare och tillverkare

Illustration av Introduktion
Illustration av Introduktion

Maj 2018 gav regeringen ett uppdrag till Tillväxtverket att identifiera och stödja insatser som hade potential att skapa bättre förutsättningar för idéägare att ta sina produktidéer till fullskalig produktion genom svenska produktutvecklare och tillverkare. Manufacturing Guide och RISE valdes ut för att genomföra en förstudie och ta fram en första betaversion av en metodik integrerat i ett system som kunde stötta och matcha idéägare, innovationsrådgivare och leverantörer.

Under våren 2019 har därför RISE IVF AB och Manufacturing Guide AB (MG) i samarbete med SISP genomfört en studie av det svenska startup-systemet som visar på ett antal intressanta förhållanden.

Det finns många aktörer som kan bistå en idéägare i tidiga faser av utvecklingen av idén. Många modeller och metoder som används har sitt ursprung från trendsättande litteratur eller tongivande aktörer. Exempel är Eric Ries bok The lean startup som myntat begreppet minimal viable prototype (MVP). Hjälpen i tidiga faser är oftast värdefull för att testa idén i nära kontakt med marknaden.  En hjälpinsats av denna typ avslutas oftast med att idé och affärsmodell är mer utvecklad, att en enkel prototyp eller mockup finns samt att idéägaren har tränats på att beskriva idén för finansiärer.

Dödens dalar
Efter denna inledande fas uppstår ofta ett tomrum där speciellt idéer på produkter som ska tillverkas tappar fart. Tomrummet kallas dödens dal och är ett begrepp inom branschen.

Två orsaker till detta har hittats. Den ena är helt enkelt att realisering av iden förbrukar mer pengar än vad den inbringar och resan stannar därför upp. Den andra orsaken är att tester men en MVP görs på tidiga användare och att dessa ligger före den stora skaran av användare och dessutom har olika krav. När första vågen av användare passerats så stannar även i detta fall resan upp. 

För tillverkade produkter är dödens dal i dessa två versioner endast ett symptom och den bakomliggande orsaken en helt annan.

Produktionsteknisk kunskapsbrist
Det finns en tydlig brist på förståelse för vad som krävs för att industrialisera idéer som bygger på tillverkade mekaniska eller mekatroniska produkter. Aktörer i systemet har svårt att förstå och hjälpa dessa på rätt sätt. Speciellt investerare uppfattar risken och som allt för stora. Det är inte ovanligt att även idéägaren saknar förståelse för denna problematik.

När idéägaren kontaktar tillverkare så blir oftast frågarna fler och svaren uteblir. Industrialiseringsfasen är starkt kopplad till produktutvecklingen och den ”saknade pusselbiten” kan grovt beskrivas med begreppet ”design for manufacturing” (DFM) men innehåller även mer detaljerat begrepp som systemkonstruktion, detaljkonstruktion och produktionsberedning.

Det finns utvecklad metodik för detta men den används inte och är inte känd för systemets aktörer. Inte heller är produktutvecklingens natur som en lärande process med kunskapsluckor att fylla känt (Ward & Sobek 2014)  för systemets aktörer. Utan denna insikt så hamnar de flesta produktutvecklingsprojekt, även hos etablerade företag, i en icke konvergerande process med kvarvarande tekniska problem som måste lösas innan tillverkningen kan börja.

Svårt att skapa och driva produktutvecklande team
En idéägare omger sig ofta med ett team av medhjälpare. Dessa team kan upplevas som spretiga och ofta saknas det ett ”industriellt ledarskap” i kontakter med tillverkare och tekniska experter. Det kan också vara svårt att hitta tillverkarna med ett intresse för nya produkter.

Målet med denna satsning

  • Utforma en kontaktpunkt, hubb, som har ett brett fysiskt och virtuellt nätverk för att hitta rätt kompetens för produktutveckling, materialval, produktionsberedning och tillverkning samt industriell leding.
  • Ta fram en utbildning i produktutveckling och produktionsberedning som fokuserar på den ”saknade pusselbiten” som beskrivs ovan.
  • Bygga upp en kontaktstruktur som griper in i RISE hela utbud av standardtjänster, testbäddar och expertiser.
  • Utveckla Manufacturing Guide för kontaktskapande mellan idéägare och tillverkande företag och för val av material.
  • Utforma en uppskalningsbar tjänst som är anpassade till det system med ”hjälpcheckar” som finns på nationell och regional basis genom tex. ALMI.
  • Vi kommer även att föreslå en förändring av systemet med ”hjälpcheckar” så att det bättre stödjer de faser som motsvaras av den ”saknade pusselbiten”.

Observationer visar att många av dessa funktioner finns i andra länder och en idéägare har ofta lättare att hitta rätt där trots att det geografiska avståndet till tillverkarna kan var mångdubbelt längre.