1.1 Behovsägare

Målgruppen är primärt idéägaren som har en idé om en fysisk produkt vars värdeadderande egenskaper är validerade på marknaden och som behöver detalj-konstrueras och produktionsanpassas för tillverkning i Sverige.

Projektet avgränsas till mekaniska, elektromekaniska och mekatroniska sammansatta produkter men kan dessa kan dock tillhöra olika branscher där sådana förekommer.

Sekundära målgrupper
Målgruppen i övrigt är alla aktörer och hubbar som befinner sig i systemet runt idéägaren. Exempel kan vara:

- Innovationsrådgivare
     - Organiserade miljöer för innovationsstöd och prototyptillverkning
     - Lokala företagskonstellationer med utvecklade funktioner för att möta idéägare
     - Inkubatorer
     - Science Parks
- Tillverkande företag
- Ingenjörsbyråer
- Juridiks rådgivare
- Investerare
- Ekonomer
- Affärsänglar
- Mfl. aktörer

Indirekta målgrupper
Det finns även flera indirekta målgrupper. I följande text kommer några av dessa att nämnas. Projektet kommer att skapa en roll som kan kallas ”industriell ledare” för idéägarens projekt. Den industriella ledaren ska kunna informera om vikten av att genomföra de moment som ingår i ett väl genomfört produktutvecklings och industrialiseringsprojekt samt beskriva skillnaden mellan ett icke konvergerande produktutvecklingsprojekt och ett som konvergerar med tydlig leverans av identifierat kundvärde (Ward & sobek 2014). Rollen innebär också att identifiera rätt tekniska resurser i innovationssystemet. Dessa kan befinna sig i institutsvärlden, inom utbildningsväsendet eller inom konsultvälden. Här kommer RISE IVF att kunna lämna ett stort bidrag genom den struktur av standardtjänster, testbäddar och expertiser som finns inom koncernen. Här kommer även Manufacturing Guide (MG) in som en virtuell, och alltid tillgänglig, leverantör av expertkunskap. De tekniska ledarna ska genomgå den utbildning som kommer att tas fram i projektet och därmed utgöra en av målgrupperna. Även RISE interna projekt ”Verifieringsprojekt för innovationsframtagning kopplat till test- och demomiljöer” för att koppla småföretag till testbäddar kommer att vara en målgrupp.

Andra indirekta målgrupper är beslutsfattare inom den del av innovationssystemet som ger bidrag i form av tex. olika former av ”hjälpcheckar”. Dessa behöver få information om de nya möjligheter som öppnar sig för att kunna anpassa sig till att kunna finansiera rätt saker i rätt fas av idéägarens resa.

En annan grupp som kommer att nås av projektet är beredare som finns inom svensk industri. Projektet avser att genom RISE breda nätverk identifiera några beredare med generell kunskap inom produktionsberedning för att, tillsammans med egna experter, sammanställa kunskaper inom detta område. Denna kunskapsinsamling kommer att starkt bidra till en ökad framgång i industrialiseringsfasen och kommer att vara en nyckelkomponent eftersom den kommer att innehålla tydliga spår av svensk produktionskultur. Kunskapen kommer också att komma till användning när produktion ska flyttas från andra länder till Sverige eftersom andra länder har olika värderingar när det tex gäller inre och yttre miljö. De insamlade kunskapen kommer att spridas i den utbildning som tas fram.